Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kodex základních morálních a sportovních hodnot výchovy mládeže v FC Zbrojovka Brno

24. 3. 2014

Dobrý den,

ve čtvrtek 27.3.2014 bude před tréninkem krátká schůzka ohledně KODEXU.

JF


 

 MOTTO VÝCHOVY „Rozvíjíme identitu hráčů respektováním“:

-  individuálních cílů a cílů Zbrojovky/dále jen klubu/

-  pohybových a mentálních schopností a dovedností

                                               -  společenského zázemí


Každý hráč, kterého vedeme, chce být naším přítelem!!! Víme proč???

Cílem naší práce je učit se vítězit sami nad sebou i soupeřem.

Hledejme důvod a smysl našeho poslání společně i individuálně.

 

Výzva

Važme si a respektujme role trenérů, rodičů a hráčů.

 

Veřejné záležitosti trenérů, rodičů a zástupců hráčů

Trenéři, rodiče a příbuzní dětí, jako součásti klubu, se vyjadřují k veřejným záležitostem ve shodě s danými cíli a výše uvedenými hodnotami. Ve svých postojích se snaží především hájit zájmy klubu, jeho členů a partnerů.

 

 

Chování a jednání trenérů klubu

 

·   Trenéři neuvádějí vědomě v omyl hráče, jejich zástupce, ani ostatní členy či příznivce klubu. Informace, které poskytují, musí být úplné, nezkreslené, pravdivé a srozumitelné. Pokud k tomu nejsou oprávněni z titulu své funkce, jsou povinni tazatelům sdělit, které kompetentní osoby mají oprávnění příslušnou informaci poskytnout.

·    Minimálně jednou za půl roku organizují informativní schůzky s rodiči, jejichž obsahem je kromě organizačních věcí i seznámení s kodexem.

 

  Trenéři respektují jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, pohlaví, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti.

        Jedná tak, aby chránil důstojnost a lidská práva svých svěřenců.

        Trenér zodpovědně plní své povinnosti vyplývající ze závazku ke klubu.

     Respektuje znalosti a zkušenosti svých kolegů a ostatních odborných pracovníků. Vykonává a rozšiřuje spolupráci s nimi a tím zvyšuje kvalitu poskytovaných služeb.

        Trenér dbá dobrého jména klubu, odděluje svoje osobní postoje a postoje klubu, jsou-li odlišné.

        Trenéři neposkytují třetím stranám žádné informace, které by mohly vést k situacím, jež by ohrozily soukromí a důstojnost hráčů, rodičů a kolegů.

        Trenéři nepřijímají žádné materiální ani nemateriální výhody od třetích stran oplátkou za služby poskytované v rámci jejich poslání.

 

 

  Chování rodičů a zástupců hráčů v souvislosti s klubem

        Nesouhlasné názory neospravedlňují  nevhodné chování rodičů a příbuzných hráčů.

        Rodiče a příbuzní hráčů respektují role trenérů a jejich pravidel, podporují jejich autoritu. V případě nejasností či nesouhlasu s trenérem mají právo požádat trenéra, šéftrenéra či jiného pracovníka klubu o vysvětlení.

        Role rodičů a příbuzných spočívá v podpoře hráčů, nikoliv v jejich odborném vedení.

        Rodiče a příbuzní mohou plnit roli slušných fanoušků, ale v žádném případě veřejně neprezentují názory na výkony vlastních hráčů a protihráčů.

 

  Chování hráčů

·         Svým pozitivním chováním a jednáním reprezentují sami sebe a klub na hřišti,   ve škole i na veřejnosti.

·         Znají a dodržují zásady sportovní životosprávy:

„Pít alkohol, užívat drogy a kouřit, není, zejména pro sportovce, normální.“

·         Plně respektují svého trenéra a ostatní zodpovědné pracovníky klubu.

·         Přiměřeně svému věku vnímají trénink či utkání jako prostředek ke zlepšení individuálního nebo týmového výkonu.

·         Nerozumí-li něčemu nebo s něčím nesouhlasí, mají právo  konzultace se svým trenérem, šéftrenérem, popřípadě jiným zodpovědným pracovníkem klubu. Předpokladem je slušná forma dotazu a doba nenarušující tréninkový proces či utkání.

 

 

 

 

 

Tento kodex je závazný pro všechny trenéry, hráče a zástupce hráčů FC Zbrojovky Brno.

 

Pro hráče bez profesionální smlouvy, rodiče a zástupce hráčů představuje především morální závazek k určitému chování a jednání a z tohoto důvodu neobsahuje žádný zvláštní, právně vymahatelný postih.

Pokud by docházelo k opakovanému porušování výše uvedených pravidel ze strany rodičů a zástupců hráčů, může klub těmto osobám omezit přístup do prostor, které vlastní nebo si pronajímá.

Chování a jednání trenérů a hráčů s profesionálními smlouvami je v nich přesně specifikováno.

 

 

Odkaz:

www.fczbrno.cz/zobraz.asp

 

 

S pozdravem

trenéři U10 / JF